DERS İÇERİKLERİ

 

FB 521 – Finansal Piyasalar ve Kurumlar -(3+0)3 8 AKTS

Finansal piyasalar ve kurumlar genel çerçevesi altında öğrencilerin, bankalar, bankacılık ve finans kurumlarının yönetimi, merkez bankacılığı ve para politikası yönetimi, finansal piyasalar, uluslararası finansal sistem, tasarruf kurumları ve kredi birlikleri, bankacılık düzenlemeleri, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları, yatırım bankaları, girişim sermayesi şirketleri, finansal kurumlarda risk yönetimi konularında detaylı bilgi sahibi olmaları ve finans piyasalarının işleyişi hakkında farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

 

FB 522 – Finansal Yönetim – (3+0)3 8 AKTS

Finansal yönetimin temel politikaları; paranın zaman değeri; finansal planlama; bütçeler ve proforma tablolar, karlılık analizleri, başabaş noktası ve kaldıraç analizleri, EBIT, EBITDA hesaplamaları, işletme sermayesi yönetimi, nakit, alacak ve stok yönetimi, finansal analiz teknikleri, finansal oranlar ile firma performans analizi, sermaye bütçelemesi, yatırım projelerinin (sabit varlık yatırımlarının) değerlendirilmesi, yatırım kararlarının verilmesi, riskli yatırımlarda sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti kavramı ve ağırlıklı ortalama maliyet hesaplamaları, finansman politikası; kısa ve uzun vadeli finansman, özsermaye finansmanı ve kar payı politikaları bu ders kapsamında detaylı olarak incelenecektir.

 

FB 523 – Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi -(3+0)3 8 AKTS

Bu ders kapsamında, finans piyasalarında kullanılan yatırım araçları tanıtılarak finansal matematik çerçevesinde menkul kıymetlerin (hazine bonosu, tahviller, hisse senetleri, finansman bonoları vb.) değerlemesi, risk ve getiri hesaplarının yapılması, portföy oluşturma ve portföy teorisi, portföy yönetim modelleri, modern portföy kuramı, finansal varlıkları fiyatlama modeli, portföyde risk ve getiri hesaplamaları, beta katsayısı ile menkul kıymetler ve sermaye piyasası ilişkisinin incelenmesi, piyasa çarpanları, temel analiz ve teknik analiz kullanılarak firma (hisse senedi) değerlemesi, etkin piyasa hipotezi ve portföy performansı değerlemeleri teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır.

 

FB 524 – Uluslararası Finans ve Bankacılık -(3+0)3 8 AKTS

Ders, uluslararası finansal piyasalarda önem taşıyan seçilmiş konuları incelemektedir. Bu bağlamda, uluslararası para sistemleri, döviz kurları ve satın alma gücü paritesi, döviz

FB 534 Faizsiz Bankacılık Seçmeli 3 0 3 8

FB 535 Finansal Kuruluşlarda İç Sistemler ve Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 3 8

tahmini ve riskten korunma araçları, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, ülke/kamu borç krizi, piyasalarda oluşan spekülatif ataklar/fiyat hareketleri ve bunların sonucunda ortaya çıkan finansal krizler, ülkelerin uyguladıkları döviz kuru rejimleri ve para politikaları seçimleri ve uluslararası finansal sistemdeki mali istikrar, incelenecek konuları oluşturmaktadır. Dersin amacı, uluslararası finanstaki ana konseptlere ilişkin temel ve esas bilgileri tesis edebilmektir. Bu amaçla ilgili olarak ders sürecinde, katılımcılara uluslararası finansın seçilmiş alanlarında yapılabilecek araştırmalara ilişkin güncel bilgiler ve uygulamalar hakkında fikir vermek, ve böylelikle onları özgün çalışmalara ve incelemelere tam olarak hazırlamak hedeflenmektedir.

 

FB 525 – Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik -(3+0)3 8 AKTS

Lisansüstü öğrenim düzeyinde öğrencilere araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmayı, bilim ile ilgili kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetler, bilimsel çalışmaların proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğretmek bu dersin kapsamındadır.

 

FB 526 – Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi -(3+0)3 8 AKTS

Bankacılık temelde bilanço yönetimi olup, bunun da esas unsuru ve başarısı risk yönetimidir. Bankacılıkta karşılaşılan temel risk unsurları ise sermaye yeterliliği hesaplamalarına da yansıyan kredi, döviz kuru, faiz oranı ve operasyonel risk ile likidite riskidir. Bu nedenle, sermaye yeterliliği ve likidite düzenlemelerini, bu düzenlemeler bağlamında bahse konu risklerin nasıl hesaplandığını ve nasıl minimize edilebileceğini içeren bir ders olarak planlanmıştır.

 

FB 527 – Bankalarda ve Finansal Kurumlarda Kredi Süreçleri -(3+0)3 8 AKTS

Bankaların temel politikası bilindiği gibi kredi ve mevduat üzerine kuruludur. Krediler gerek Aktif yönetimindeki önemi bakımından, gerekse risk yönetimin önemli bir ayağı olduğu için bankacılıkta hassasiyetle yönetilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Kredi verme kararı öncesi özellikle analiz sürecinin olması gereken şekilde geçilmesi kredilerin sorunlu hale dönüşmesi potansiyelini azalttığı kadar fiyatlamanın da riski ölçen bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, kurumsal kredi verme aşamalarında neler yapılması, kredi riskinin analizinde görünen ve görünmeyen risk unsurları olarak nelere dikkate edilmesi, bunların kredi fiyatına nasıl yansıtılması ve kredi kullandırım sonrasında izleme faaliyeti kapsamında neler yapılması gerektiğini anlatan bir içerikte ders planlaması yapılmıştır.

Bu derste krediler detaylı bir şekilde tartışıldıktan sonra kredi taleplerinin değerlendirilme süreçleri, bu kapsamda finansal analiz teknikleri, finansal oranlar ile firma performans analizi, finansal tablolar ile firma kredi değerlendirmesi, erken uyarı sinyalleri, kredi tahsis konuları ele alınarak kredi riski yönetim modelleri üzerinde durulacaktır.

 

FB 528 – Finansal Kuruluşlarda Finansal Raporlama Standartları -(3+0)3 8 AKTS

Bankalar nihayetinde bilançodur gerçeğinden hareketle bankacılık işi ile uğraşan her kişinin asgari düzeyde de olsa muhasebe ve bununla bağlantılı olarak finansal raporlama nosyonuna sahip olması gerekir. Bu nedenle bu ders, finansal kuruluşların ve bankacılık faaliyetlerinin finansal raporlara nasıl yansıyacağı, sonuçların neler olabileceğini anlatan bir ders şeklinde planlanmıştır. Dersin amacı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını açıklayarak, bu standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Ders kapsamında finansal kuruluşlarda kullanılan tüm Finansal Raporlama Standartları açıklanacaktır.

 

FB 529 – Türev Piyasalar -(3+0)3 8 AKTS

Ders, vadeli işlem piyasalarını ve bu piyasalarda işlem gören türev araçların özelliklerini, işleyişini, riskten korunma (hedging) ve spekülasyon yöntemleriyle işlem yapmayı katılımcılara öğretmeyi amaçlamaktadır. Türev ürünlerin tanıtılması, vadeli piyasaların işleyişi, futures işlemlerle risk yönetimi, forward ve futures türev sözleşme fiyatlarının belirleyicileri, opsiyon piyasasının işleyişi, opsiyon stratejileri, swap işlemleri, volatilite eğrileri, riske maruz değer, kredi türevleri, egzotik opsiyonlar, enerji ve emtia türevleri, reel opsiyonlar, opsiyon fiyatlaması konuları detaylı olarak ele alınacak, vadeli piyasalarda yapılan işlemler piyasa uygulamaları ile desteklenecektir.

 

FB 530 – Yatırım Bankacılığı -(3+0)3 8 AKTS

Bankaların varlıkları ile bağlantılı olarak ya da doğrudan sermaye piyasaları üzerinden de fon toplamaları mümkündür. Nitekim, son beş yıldır bu kanalların aktif bir şekilde kullanıldığı gözlenmektedir. Bankaların sermaye piyasaları aracılığıyla nasıl fonlama yapabileceği, varlıklarını nasıl menkul kıymetleştirip fon temin edecekleri nosyonuna sahip olunmasını sağlayacak bir ders olarak planlanmıştır. Dersin amacı katılımcılara yatırım bankacılığının temel uygulamalarını öğretmek ve yatırım bankacılığını etkileyen piyasaların çalışma esasları hakkında temel bilgileri kazandırmaktır. Ders kapsamında, yatırım bankalarının kullandıkları mevcut ürün ve hizmetler anlatılacak, fon yaratma metodları, borçlanma araçları ve safhaları, sermaye piyasasında borçlanma türleri, halka arz ve underwriting yöntemleri, şirket değerleme teknikleri, satınalma ve birleşme stratejileri konularında katılımcıların bilgi ve becerileri geliştirilecektir.

 

 

FB 531 – Fintech, Blockchain ve Dijital Bankacılık -(3+0)3 8 AKTS

Finans ve teknoloji kelimelerinin birleştirilmesinden ortaya çıkan “Fintech” kavramı finansal hizmetleri teknoloji ve inovasyonla geliştirmek için yola çıkmış olup, yeni nesil teknolojilerin finans sektörüne uygulanmasıdır. Fintech’lerde teknolojinin finansal çözümler üretmek için önemli rolü vardır ve finansal kurumların işleyişinde önemli rol oynayıp yeni ürünler ortaya çıkarırlar. Aynı zamanda bankacılık, sermaye piyasaları, ödeme hizmetleri sigortacılık ve birçok sektörde ileri teknolojinin yaygınlaşmasını

sağlarlar. Ödemeler, ticaret ve yatırım, kredi verme ve fonlama, bitcoin gibi kripto para birimleri, kişisel finansal planlama, bankacılık ve sigorta, dolandırıcılık önleme ve benzeri alanlarda ürünler çıkartan Fintech inovasyonlarını, algoritmik, gerçek zamanlı analiz, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, siber güvenlik teknolojileri desteklemektedir. Fintech inovasyonlarının gündeme gelmesinde etkili olan bir önemli teknoloji de bitcoin’in arkasındaki blokzincir teknolojisidir.

Bu ders kapsamında Fintech ve Blockchain kavramları tanımlanarak, kriptoparaların nasıl oluşturulduğu ve nasıl saklandığına ilişkin bilgiler katılımcılara aktarılarak dijital paranın kullanımı, benimsenmesinin yaratacağı olası güçlükler konuları tartışılacaktır. Bankacılık işlemleri günden güne daha teknoloji odaklı olmakta, pek çok bankacılık işlemi dijital süreçler ile kurgulanmaktadır. Bu çerçevede bankacılık işlemlerine ilişkin bilgi işlem uygulamaları ile ilgili kurallar, işlemlerin dijital ortama aktarılma süreci ve bahsekonu süreçte dikkate alınması gerekenlerin ne olduğunu da kapsayacak şekilde planlanan ders, dijital bankacılık uygulamaları, Blockchain Teknolojisi ve Kriptopara alanında katılımcıların detaylı bilgi sahibi olması, Blockchain teknolojisini iş ortamında kullanma imkanı yaratması ve bu konudaki farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

 

FB 532 – Finansal Modelleme -(3+0)3 8 AKTS

Finansal Modelleme, modelleme yoluyla bir şirketin finansal performansının geliştirme sürecidir. Bu modeller, koşulları ve riskleri, yeni sermaye yaratmak veya şirketlerde değer yaratmak gibi gelecekteki kararlarla ilgili gelecek beklentilerini hesaba katar ve bu kararların yaratabileceği etkiyi yorumlar. Herhangi bir finansal modelleme genellikle şu tablolardan oluşur: Gelir Tablosu, İşletme Giderleri (Opex) Tablosu, Tahmini Yatırım Tutarı (Capex) Tablosu, KDV Hesaplamaları, Finansman Tablosu, Nakit Akım Bütçesi. Değerleme ise yatırımın NPV (Net Bugünkü Değer), IRR (İç Verim Oranı) ve Payback (Yatırımın Geri Ödeme Süresi) rakamlarının hesaplanmasıdır. Bu derste Finansal modellemenin temel prensipleri ve uygulamaları gözden geçirilerek Finansal tablolar ve iş kararları arasındaki karşılıklı bağımlılıkları tartışılıcaktır. Finansal Modelleme dersi yatırım değerleme tekniklerini, yatırımların indirgenmiş nakit akımlarını, yatırımlarda iskonto oranının belirlenmesini (WACC, CAPM), başlıca değerleme teknikleri olan NPV, IRR, Payback Period yöntemlerinin hesaplanmasını Excel’de uygulamalarıyla birlikte katılımcılara ögretmeyi hedeflemektedir.

 

 

FB 533 – Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı -(3+0)3 8 AKTS

Sermaye Piyasası mevzuatı finansal piyasalardaki tüm tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelerde bulunmaktadır. Düzenlemelerin merkezinde çerçeve kanun niteliğinde olan Sermaye Piyasası Kanunu bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu kendisine tanınmış olan özel yetkiye bağlı olarak mevzuat üzerinde birçok düzenleme yapmaktadır. Sözkonusu düzenlemeler sermaye piyasalarının bütün aktörlerini ilgilendirmesi dolayısıyla piyasa oyuncuları tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bankacılık Mevzuatı ise bankalar ile ilgili yasal düzenlemeler, hukuk kuralları ve bu

kurallara uyulmadığı takdirde karşılaşılacak yaptırımları kapsar. Ders kapsamında bu düzenlemelere yer verilerek, Türk bankacılık sektörü ve işleyişi; Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve denetimi, Sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler, aracı kurumlar, Sermaye Piyasası ile ilgili diğer düzenlemeler ve kavramlar, ele alınacaktır. Böylece katılımcılar sermaye piyasası kurumlarının fonksiyonlarını anlayabilecekler ve sermaye piyasalarının güncel durumunu tartışabileceklerdir.

 

FB 534 – Faizsiz Bankacılık – (3+0)3 8 AKTS

Sadece faizsiz bankacılık prensipleri ile çalışan bankalar olduğu gibi –ülkemizdeki adıyla katılım bankaları- faizsiz bankacılık penceresi açan konvansiyonel bankalar da bulunmaktadır. Dolayısıyla, faizsiz çalışma prensiplerine göre bankacılığın nasıl yapıldığı, hangi ürün ve hizmetlerin sunulduğuna ilişkin bir nosyon verecek bir ders olarak planlanmıştır.

 

FB 535 – Finansal Kuruluşlarda İç Sistemler ve Risk Yönetimi – (3+0)3 8AKTS

Finansal kuruluşların faaliyetlerinin tam ve güvenli olarak yapabilmesi için etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı gerekli olup, ülkemizde Bankalarda iç kontrol 2006 yılında yasal zorunluluk hale getirilmiştir. İç kontrol sistemi; risklerin iyi bilinmesi, yönetilmesi ve bu risklere yönelik olarak oluşturulan iç kontrollerin varlığı konularıyla ilgilenir. Ders kapsamında katılımcıların, finansal kuruluşlarda iç denetim ve iç kontrol kavramları, iç kontrol ile ilgili standartlar, iç kontrol sürecinin temel unsurları, bankalarda iç kontrol sistemi aktörleri gibi esasların yanısıra, risk türleri, risk yönetimi ve risk yönetim sürecinin aşamaları, risk odaklı iç denetim ve bilgi işlem süreçleri gibi konularda da gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

FB 599- Yüksek Lisans Tezi – 60 AKTS

Finansal ekonomi fonksiyonlarıyla ilgili ve özellikle seçtiği alt uzmanlık alanındaki bir konuda teori ve uygulamayı birlikte ilişkilendirerek, sistem bütünlüğü içerisinde inceleyerek özgün bir çalışma ortaya koyabilmek, akademik yazım etik ve kuralları çerçevesinde çalışmasını raporlayabilmek, akademik katkı sağlayabilmek adına tezinden bir makale türetebilmek.

 

FB- Seminer-(0+1)0 8 AKTS

Bilimsel çalışmanın (seminer, bildiri, makale, yüksek lisans tezi) düzeni, yazımı ve topluluk önünde sunulması gibi konular hakkında bilgi verilecektir. Bilimsel araştırmanın süreci ve teknikleri anlatılacak, ayrıca yurtiçi ve yurtdışı yayınlara erişilebilmesi hakkında bilgi verilecektir. Bireysel çalışmaların kontrolü; çalışmanın makale formatında yazılması, öğretim üyesine ve danışmanına teslim edilmesi, daha önce belirlenen gün ve saatte sunumunun yapılması şeklinde gerçekleşecektir.