Değerli Öğrenciler,

Altınbaş Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, özel hukukun her alanında güçlü bir eğitim ile donanmış, edindiği bilgileri ve adalet duygusunu her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen, hukuk literatürüne öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak gelişimine öncülük edecek mesleki etik değerlere sahip, yetkin hukukçular yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. 

Özellikle son yıllarda birçok temel kanunların değiştirilmesi ve kapsamlı reform hareketleri sebebiyle özel hukuk alanı, akademik araştırma ihtiyacının güçlü bir şekilde hissedildiği bir alandır. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı öğrencileri ve mezunları yalnız akademiye hizmet etmekle kalmayacak, meslek hayatlarında özellikle yeni kanunlarımızın uygulanmasına da yön verecektir.

Programın Tezli ve Tezsiz (projeli) bölümleri mevcuttur. Program kapsamında yer alan dersler, özel hukuk alanının güncel sorunları hakkında uygulamaya yönelik bir bakış açısı kazanmasını sağlayacak şekilde geniş bir çerçevede şekillendirilmiştir. Dersler, Hukuk Fakültemizin akademik kadrosunda yer alan ve alanının uzmanı öğretim üyelerince verilmektedir. 

Program kapsamında verilen dersler sadece teorik derinlik sağlamakla kalmamakta, güncel birçok hukuksal soruna ilişkin teknik donanım kazandırmaktadır. Özellikle öğrencilere verilen seminer ödevleri ile, bir yandan akademik araştırma ve yazma yöntemlerine ilişkin beceriler kazandırılırken, diğer yandan güncel mahkeme içtihatları, Yargıtay kararları incelenip analiz edilerek, uygulamaya da katkı sağlanmaktadır. 

Programı başarıyla tamamlayanlar, mesleki alanda belirli konularda derinlemesine bilgi birikimi edinirken, tezli programdan mezun olanlar ayrıca, Altınbaş Üniversitesi ve diğer üniversitelerde akademik kariyer yapma imkânına da kavuşmaktadırlar. 

Altınbaş Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı, bu eğitimi alacak öğrencilere hukuk alanında bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme, yeni sentezlere ulaşma için gerekli olan becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç ile birlikte, özel hukuk alanında çalışacak akademisyenleri yetiştirmek, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, yayınlar üretebilmek, ülkemiz hukuk biliminin niteliğine katkı sağlayacak öğrenciler mezun etmek birincil hedefimizdir.

Prof. Dr. Mehmet Kamil YILDIRIM
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı