Özgörü

Bilimsel akademik araştırmaların öğretim sürecine katılmasıyla, çok yönlü bakışı içeren uluslararası bütünleşmeyle, bilimsel yaklaşımın uygulamada kalıcı ve yerleşik kültüre dönüştürülmesiyle  hukuku ilgilendiren ülkesel ve küresel sorunlara dönük çözüme ve hukukun profesyonel alanına katkı sunulabilecek farklılaşmayı sağlamak. 

Özgörev

Hukuk alanında güvenilir akademik araştırma ve uygulama deneyimine dayalı yöntemleri kullanabilme yeterliğine sahip hukukçu profilinin oluşumuna katkı sunmak. Hukukun yerleşik ve özümsenmiş bilgi birikimini yaşama geçirebilme yeteneğini kazandırmak. Farklı hukuk disiplinlerinin sağladığı çok yönlü bakış açılarına dayanan öğrenim ve araştırma yöntemlerini geliştirmek. Uluslararası boyutlarıyla hukuksal sorunları irdeleyen akademik gelişim ortamını sağlamak. Bilimsel araştırma yetkinliği yüksek adaylar ile mesleki alanda farklılaşmak isteyen adaylara yönelik farklı seçenekler sunmak. Nitelikli akademik yayınların geliştirilmesi yoluyla kamuoyu ve sosyal çevreyi doğrudan ilgilendiren konulardaki araştırmalarda itici ve yönlendirici güç olmak. Etkili araştırma ve eğitim faaliyetleriyle iş yaşamında rekabete ve farklılaşmaya katkıda bulunmak.